Blog

Blog VoVlastnom - Stojí? Či Leží?

Stojí? Či Leží?

Pravdepodobne sme sa už všetci stretli s jednoduchou, a pritom veľmi čarovnou formuláciou používanou v scudzovacích zmluvách, “ako stojí a leží”. Verím, že mnohí z Vás jej neprikladali extra význam, no opak môže byť pravdou…

Obľúbená doložka “ako stojí a leží” je zakotvená v Občianskom zákonníku v časti záväzkového práva pri zodpovednosti za vady v § 501. Toto slovné spojenie môžeme nájsť najmä v kúpno-predajných zmluvách.

Ako si túto doložku máme teda vykladať, čo vlastne znamená a čo z nej vyplýva?

Význam doložky je podstatný práve v otázkach zodpovednosti za vady. Ak je táto zahrnutá v texte dohody alebo zmluvy, znamená to, že scudziteľ (napr. predávajúci) nezodpovedá za vady veci, ibaže by vec nemala vlastnosť, ktorú scudziteľ povedal, že má alebo ktorú si nadobúdateľ napr. kupujúci výslovne vymienil. Zjednodušene povedané ide o vylúčenie zodpovednosti za akékoľvek faktické alebo právne vady prevádzanej veci.

Ak je v zmluvách obsiahnutá táto doložka, ktorá by znamenala nadobudnutie veci v stave, v akom sa nachádzajú v čase odovzdania alebo v čase podpisu zmluvy, klientom dôrazne odporúčame tieto nadobúdať až po dôkladnej obhliadke s presnou identifikáciou vád, nakoľko môžeme dôvodne očakávať, že nepôjde o kvalitatívne plnenie a že veci nemusia mať obvyklé vlastnosti resp. že vec nemusíme vedieť použiť podľa jej povahy alebo účelu. V opačnom prípade môže vzniknúť problém pri uplatňovaní nárokov z vád, napríklad ak by ste chceli dostať zľavu z kúpnej ceny.

Existencia formulácie “ako stojí a leží” by Vás mala prinútiť zamyslieť sa nad jednotlivými následkami ustanovení uzatváranej zmluvy. S cieľom vyhnúť sa riešeniu konfliktov súdnou cestou preto odporúčame zmluvy a dohody čítať s porozumením, byť obozretní na to, čo kupujete a na nejasností sa pýtať.« späť na všetky články

Kontaktný formulár

Headquarters
BizPartner a.s.
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad

IČO: 36798916
IČ DPH: SK2022406980

člen skupiny BizPartner Group
www.bizpartnergroup.com

bizpartner@bizpartner.sk
+421 948 895 603
Česká Republika
BizPartner Group CZ s.r.o.
Výstavní 1928/9
701 00 Ostrava

Nemecko a Rakúsko
BizPartner Group GmbH
Augsburger Str. 33
107 89 Berlin
Spolupráca s realitnými kanceláriami Inzercia nehnuteľností Pre investorov